Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover hier niet schriftelijk van is afgeweken.

1.2              In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:      

        de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2          

      aangeduide werkzaamheden uitvoert;

-         de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de

opdrachtnemer;

-         onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

Artikel 2 – Strekking

 

2.1                Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

2.2                De werkzaamheden van opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het analyseren en geven van advies en beheer op het gebied van werkkapitaal, alsmede alle handelingen en verrichtingen die – gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht – dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.

2.3                De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 

3.1                De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht heeft

             aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in

             opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke

             levering door opdrachtnemer vereist, danwel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmid-

             dellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen

             doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is

overgegaan.

 

Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtnemer

 

4.1                De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en

             kunnen behartigen, één en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de

             daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

 

 

4.2                De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden

verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

4.3                Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerk-        

stelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 

Artikel 5 - Vertrouwelijk                 

 

5.1                De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de

             opdracht, vertrouwelijk te behandelen.

 

Artikel 6 – Samenwerking met derden

 

6.1        De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen

             onderneming  behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid 

             daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

6.2                  De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, waaronder

              het beschikbaar stellen van software programma’s via internet, die door derden waaronder

              de onder artikel 6.1 genoemde deskundigen, worden verricht, c.q. ter beschikking gesteld.

 

Artikel 7 – Tekortkomingen van de opdrachtnemer

 

7.1                  De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze

zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

7.2                  De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort

              mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voorzover met het herstellen geen

              hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaam-

              heden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze

              herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk

              bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

 

Artikel 8 – Beëindiging/ontbinding/opschorting opdracht

 

8.1                  Beide partijen kunnen te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.

8.2                  Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëin-diging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.

8.3                  De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever, diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

 

 

Artikel 9 – Indien de positie van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer te

                   allen tijde bevoegd om :

 

9.1        vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen alvorens

           opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;

9.2        levering van zijn diensten op te schorten;

9.3       de desbetreffende overeenkomst geheel of voorzover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

9.4       Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer tegenover opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

 

Artikel 10 – Aanlevering, levertijd en levering

 

10.1     Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de

aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal..

 

Artikel 11 – Retentierecht

 

11.1      Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd

             is afgifte van zaken, op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot

             vergoeding  van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde

             rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtne-

             mer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel

            daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een

            onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

 

Artikel 12 – Algemene bepalingen van financiële aard

 

12.1     Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de

opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.

12.2     De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte

kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

 

Artikel 13 – Declaratie

 

13.1     Tenzij anders overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecialiseerd zijn, dat

opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die samen het gedeclareerde bedrag vormen.

 

 

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 

14.1      Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of

             door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeks-

             methoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de op-

            dracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht

             het  aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van

            de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.. Uitoefening van deze

            rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan

            opdrachtnemer voorbehouden.

 

Artikel 15 - Betaling

 

15.1          De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie,

            waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

15.2          Na het verstrijken van de onder lid 15.1 genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

15.3          Na het verstrijken van de in lid 15.1 genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15 % van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van € 75,--, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.

15.4          Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het al geleverde en op aan hem vanwege ontbinding toekomende schadevergoeding.

15.5          Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdracht-gever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in minde-ring te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze.

Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.                  

 

  

Artikel 16 – Reclamering, geschillen en toepasselijk recht.

 

16.1          De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of

gebreken betreft , dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

16.2     Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.

16.2          Reclames betreffende door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.

16.4     Reclames betreffende door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie.

In laatstbedoeld  geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

16.5     Indien partijen niet binnen 2 maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot een oplossing zijn gekomen, zijn beide partijen bevoegd het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

16.6     Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.